Home » Траєкторія професійного розвитку

Траєкторія професійного розвитку

  1. Професійний стандарт за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”. https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagal
  2. Яким має бути ідеальний учитель на думку батьків та самих педагогів – опитування https://nus.org.ua/news/yakym-maye-buty-idealnyj-uchytel-na-dumku-batkiv-ta-samyh-pedagogiv-opyt
Metod.-rekom-stvorennya-e-portfolio-1

Nakaz-MON-Ukrayiny-vid-30.05.2019-755-Pro-zatverdzhennya-Metodychnyh-rekomendatsij-shhodo-stvorennya-zmistu-ta-zavantazhennya-e-portfolio-1